Menu

CONTACT US

Rashdiya.2
(Near KFC)

00971 42619786

00971553548786

Opposite Rashdiya CenterPoint metro station Beside Kashmir point Restaurant Dubai.UAE